Адреса: Козле 93-16

Начин на функционирање

Shape

Уредите се поврзани меѓусебно во mesh – мрежа од чворови. Со користење на LoRaWAN технологијата се овозможува огромен домет на комуникациските станици, стабилна врска (WiFi ниту LTE не се соодветни технологии за размена на податоци во InternetOfThings (IoT) имплементација) и можност за понатамошно додавање на било какви уреди кои ја користат оваа технологија. 

Потоа, податоците се испраќаат во податочниот центар на Екомонитор каде се врши статистичка и математичка обработка за на крајот преку веб апликацијата да бидат дистрибуирани до крајните корисници – јавноста.