Адреса: Козле 93-16

Сензори за гасови

Shape

Во уредите на Екомонитор во зависност од потребата се вградуваат еден или повеќе сензори за детекција на гасови. Како и останатите, користиме сензори од светски производители како што се SGX Sensortech, SPEC sensors и други. Гасови кои е можно да се следат се:

 •  SO2
 • Азотен диоксид
 • Јаглерод моноксид
 • Етанол
 • Амонијак
 • Озон
 • Азотен моноксид
 • Хидроген
 • Метан
 • Пропан
 • Изобутан